Eidsberg kirkelige fellesråd > Fellesrådet > Menighetsrådets oppgaver

Menighetsrådets oppgaver

I Eidsberg prestegjeld er det to organer som opptrer på vegne av menigheten: menighetsråd og fellesråd.
Menighetsrådet har virksomhetsansvar for det kristelige liv i menigheten. Eidsberg prestegjeld består av fire sokn med hver sin kirke og hvert sitt menighetsråd
 
Eidsberg kirkelige fellesråd har ansvar for forvaltningen av eiendommer, økonomi, arbeidsgiveransvar og kirkegårder. Fellesrådet er ikke overordnet menighetsrådene, men opptrer på vegne av dem.
 
Arbeidet i menighetene bygger på et samarbeid mellom embete (prestetjeneste) og råd.
Embetet er alltid representert i menighetsråd og fellesråd. Dette gir grunnlag for samvirke og felles arbeid i forhold til menighetenes utfordringer.
 
Menighetsrådet skal i følge kirkeloven: ” ha sin oppmerksomhet henvedt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet…”
 
Menighetsrådet har altså oppgaver knyttet til det generelle menighetsliv innenfor barn- og ungdomsarbeid, konfirmantundervisning, diakoni/besøkstjeneste, gudstjenesteliv, kirkemusikk, bibelgrupper osv.
I tillegg fordeler menighetsrådet ofringer ved gudstjenestene, uttaler seg ved tilsetting av ny prest, kirketjener/kirkegårdsarbeider og organist, avgir innstilling ved bispevalg, uttaler seg om arbeidsfordeling mellom prestene og innkaller til menighetsmøte ved behov.
 
Det er menighetsråd hvert fjerde år,- samme år som Stortingsvalget.
 
Vil du vite mer om menighetsrådets oppgaver kan du lese her (notat: dokumentet mangler)
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort