Eidsberg kirkelige fellesråd > Fellesrådet > Fellesrådets oppgaver

Fellesrådets oppgaver

I Eidsberg prestegjeld er det to organer som opptrer på vegne av menigheten: menighetsråd og fellesråd.

Menighetsrådet har virksomhetsansvar for det kristelige liv i menigheten. Eidsberg prestegjeld består av fire sokn med hver sin kirke og hvert sitt menighetsråd
 
Eidsberg kirkelige fellesråd har ansvar for forvaltningen av eiendommer, økonomi, arbeidsgiveransvar og kirkegårder. Fellesrådet er ikke overordnet menighetsrådene, men opptrer på vegne av dem.
 
Arbeidet i menighetene bygger på et samarbeid mellom embete (prestetjeneste) og råd.
Embetet er alltid representert i menighetsråd og fellesråd. Dette gir grunnlag for samvirke og felles arbeid i forhold til menighetenes utfordringer.
 
Kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
 
Økonomi
Fellesrådet forvalter økonomiske midler fra midler fra staten, kommunen og egne inntekter.
 
Arbeidsgiveransvar:
Fellesrådet tilsetter, sier opp og har ansvar for omplassering, oppretter/nedlegger stillinger på fellesrådets budsjett og godkjenner stillingsopprettelser i menighetene. Kirkevergen utøver det daglige arbeidsgiveransvar og leder de ansatte.
 
Drift:
Fellesrådet er delegert ansvar for:
Bygging, drift og vedlikehold av kirker.
Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder.
Anskaffelse og drift av kirkekontor
Administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd
Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisningen.
 
Fellesrådets sammensetning
Fellesrådet i Eidsberg har følgende sammensetning:
To medlemmer fra hvert menighetsråd
Prosten eller annen prest oppnevnt av biskopen
En representant oppnevnt av kommunen.  
Kirkevergen (daglig leder for fellesrådetsvirksomhet) er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.    
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort